April, 21

Elena, 33

Wendy, 31

Иринка, 26

Viktoriavi, 35

Zhdana, 36

Elizabeth, 37

Katerina, 36

Yliya, 41

Iryna, 26

Alina, 33

Natalka, 35